onsdag 12. oktober 2011

Ledernes ansvar?


Jeg har tidligere nevnt at en del av grunnen til den manglende digitale utviklingen i undervisningssammenheng kan ha vært den “privatpraktiserende læreren”. Vi har bygd vindskjermer i stedet for vindmøller i den tro at den femte grunnleggende ferdighet er en forbigående storm. Men er det slik at læreren er ansvarlig for at utviklingen ikke har gått i et ønskelig tempo? 
 
En helhetlig skoleutvikling med bruk av IKT på mange nivåer er en kompleks endringsprosess som krever langsiktige investeringer og et kontinuerlig arbeid med å utvikle skoleorganisasjonen og lærernes kompetanse (Erstad og Hauge 2011, s. 68)”.

Bruken av digitale verktøy i undervisningen blir omtalt som en meget kompleks utfordring. I denne sammenheng kan det være nærliggende å tro at manglende kunnskap om kompleksiteten har ført til at vi har oppdaget nye utfordringer underveis, og ikke har hatt en strategi for å løse de utfordringer som har ligget foran oss. Men hvilken forutsetning har vi hatt for å forutse disse problemene? Hvis oppskriften hadde vært klar så hadde vel alle skoler fulgt denne veien til målet? 

En del av tregheten ligger nok i de komplekse utfordringene som ligger foran oss. En annen ligger i hvordan ledelsen på de forskjellige skoler har håndtert utfordringen. For slik jeg ser det er det ledelsen som har den største påvirkningskraften på selve prosessen. Det er de som skal stake ut kursen og følge opp de tiltak som blir satt i verk.
I boka kompetent skoleledelse, Andreassen mfl (2010) skriver Nils Ole Nilsen, s. 112 at “ lederne skal forholde seg til komplekse utfordringer, de må kunne koordinere og ta i bruk ulike ressurser og virkemidler for å oppnå ønskede resultater”.

Selvfølgelig er skolen avhengig av at alle bidrar i en endringsprosess, men lederne vil gjøre klokt i å holde fokus på det de kan bidra med.
Som leder har man et ansvar for å være en positiv pådriver i prosessene som skolen gjennomfører, gjennom å bruke av hele sin “verktøykasse”. Ved å holde fokus på sine egne muligheter til påvirkning mener jeg grunnlaget for å lykkes vil være størst.  


Kilder:
Andreassen R-A, Irgens E J, Skaalvik E M (red) (2010). Kompetent skoleledelse. Nils Ole Nilsen, Rektors ledelseskompetanse – hva skal til for å utvikle en digitalt kompetent skole? (s.107 -124). Trondheim, Tapir akademiske forlag.

Erstad O, Hauge T E (red) (2011). Skoleutvikling og digitale medier – kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring. Hauge T E. Skoleledelse i digitale omgivelser (s.64-82). Gyldendal Norsk Forlag AS.

8 kommentarer:

 1. ”Men er det slik at læreren er ansvarlig for at utviklingen ikke har gått i et ønskelig tempo?”, spør du. Jeg vi si JA, læreren også, men selvsagt ikke alene. Lederne har som du peker på det største ansvaret. Jeg tenker at vi som ledere har ansvar for at læreren ser og tar sitt ansvar. Dette må vi selvsagt gjøre på en slik måte at det ikke oppleves som anklagelser, men som inspirasjon og støtte. Lederne har nok ikke vært gode nok pådrivere og tilretteleggere, men jeg mener at det ikke fratar læreren ansvar. Carl Dons skriver om ledelsesteorier og spenningsfeltet mellom transfomativ og distribuert ledelse. (Dons, På veg mot digital kompetanse? Forsåelse av skoleledelse i en "digital tid", 2009) Han sier blant annet følgende om distribuert ledele: ”… poenget er å se på ledelse som aktivitet og samhandling. Ledelse forstås her som en praksis som skapes i relasjonene mellom aktører, omgivelser og teknologi” (Dons, 2009, s. 91) Jeg opplever at dette perspektivet er nyttig med tanke på problemstillingene i bloggen din Frank.

  SvarSlett
 2. Min opplevelse er at dess klarere lederne er i sine krav til lærerne, dess bedre blir resultatene. Når det er sagt så er jeg selvsagt helt enig i at samspillet mellom aktørene er helt avgjørende for resultatet. Og her har læreren som den profesjonelle pedagog han er (skal være) et stort ansvar.

  SvarSlett
 3. Vi kommer ikke unna at lærerne som profesjonelle yrkesutøvere har et eget ansvar for sin egen faglige utvikling, og for at deres undervisning følger læreplanene til enhver tid, på individnivå, men ogå på enhetsnivå. Det distribuerte ledelsesperspektivet som Dons peker på, betyr i sin ytterste konsekvens at vi alle er ledere, på forskjellige nivå, og med ulike oppgaver. Vi påvirker alle våre omgivelser med det vi sier og det vi gjør. I forhold til skolens mål slik de er formulert i lovverk og læreplaner, kan denne påvirkningen være negativ eller positiv, sterk eller svak. Men den er der hele tida. Det holder ikke å skylde på rektor ...

  SvarSlett
 4. Det holder ikke å skylde på rektor, men det kan være fristende, når "målet for dagens skoler er å være lærende organisasjoner" og at "dette innebærer at skoleledelsen må legge til rette for at personalet kan lære sammen"(Erstad og Hauge 2011, s.220). De understreker også viktigheten av skoleledlsens engasjement når de sier "skoleleders engasjement i arbeidet med implementering av digital kompetanse er vesentlig både for å skape forankring i egen organisasjon og som inspiratorer og fanebærere for hele skolen" (Erstad og Hauge 2011, s.221). Jeg er overbevist om at noe av tregheten skyldes hvordan ledelsen på de forskjellige skoler har håndtert utfordringen. Men, selvsagt er dette også et spørsmål om lærerprofesjon.

  SvarSlett
 5. Helt enig med siste taler (skribent). Skoleledelsens rolleutøvelse er alfa og omega, og det er uten tvil skolelederen som har ansvaret på skolen. Men den som skal undervise i digitale ferdigheter er jo læreren, og det betyr jo at læreren må ha kunnskap nok til å kunne undervise. To sider av samme sak? Jeg skjønner hva du mener, Berit. Men ansvaret er, som sagt, skolelederens.

  SvarSlett
 6. Frank -tror du må gjøre noe med tidsinnstillinga di... Jeg vil ikke være bekjent av å legge inn en kommentar før kl 7 om morran, når jeg vitterligen gjør det kl 15.48 :)

  SvarSlett
 7. Ja, Ann Oline, ansvaret er skoleledernes, men ikke ene og alene. Tror det lett kan bli ansvarsfraskrivelse fra enkelte hvis en bare har fokus på ledernes ansvar. Men selvfølgelig, det overordna ansvaret ligger alltid hos lederen.

  SvarSlett
 8. Tidsinnstillingen er ordnet, Ann Oline.

  SvarSlett